TS-LKD bendija "Lietuvos krikščionys demokratai"
Lietuvos krikščionių demokratų politinės organizacijos ištakos siekia XX amžiaus pradžią, kai trys Peterburgo dvasinės akademijos profesoriai – vyskupas Pranciškus Būčys, prelatai Aleksandras Jakštas-Dambrauskas ir Jonas Mačiulis-Maironis, 1904 m. birželio mėn. parengė pirmąją Lietuvių krikščionių demokratų veiklos programą. Krikščionių demokratų programinės nuostatos turėjo didelę įtaką formuluojant  ir priimant Didžiojo Vilniaus seimo 1905 m. gruodžio 4-6 dienos nutarimus. To meto krikščionys demokratai dėjo daug pastangų, siekdami mažinti skurdą ir kovodami su socialinėmis ydomis. Lietuvių krikščionių demokratų organizavimąsi besikeičiančiomis sudėtingomis sąlygomis apvainikavo 1917 m. Petrapilyje sušaukto Lietuvių seimo metu įvykusi konferencija, kuri priėmė programą ir išrinko centro komitetą. Krikščionys demokratai buvo viena stipriausių Petrapilio seimo grupių, gynusių Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą ir pasisakiusių už tai, kad išsivadavusi Lietuva taptų demokratine respublika.

Krikščioniškosios demokratijos pagrindus Lietuvoje įtvirtinę 1918 m. vasario 16 d. Akto signatarai Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šaulys, Jonas Vailokaitis, valstybės ir visuomenės veikėjai Mykolas Krupavičius, Antanas Tumėnas, Vladas Jurgutis, Vytautas Petrulis, Leonas Bistras ir kiti labai daug nuveikė kuriant Lietuvos valstybę bei stiprinant jos demokratinius pagrindus.Prieš Steigiamojo Seimo rinkimus krikščionys demokratai įkūrė Lietuvos ūkininkų sąjungą ir Lietuvos darbo federaciją. Abi šios organizacijos laikėsi Krikščionių demokratų partijos programos ir per 1920 m. balandžio 14-16 d. vykusius Steigiamojo Seimo rinkimus sudarė bendrą bloką, kuris gavo absoliučią balsų daugumą. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku, vėliau – Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvos Respubliką, Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, susibūrę į Lietuvių krikščionių demokratų sąjungą, veikė užsienyje, jie buvo vieni iš Vidurio Europos krikščionių demokratų sąjungos įkūrėjų ir pirmųjų jos narių. Lietuvoje tiek krikščionių demokratų judėjimas, tiek Lietuvos krikščionių demokratų partija veiklą atnaujino 1990 m. sausio 28 d. Krikdemai dalyvavo valdančioje koalicijoje ir vyriausybėje. 1992, 1996 m. rinkimuose į Seimą pasirodė gana sėkmingai, tapdama rimta politine jėga. 2001 m. gegužės 12 d. Lietuvos krikščionių demokratų partija susijungė su Krikščionių demokratų sąjunga į vieną partiją pakeitė savo pavadinimą iš “Lietuvos krikščionių demokratų partija” į “Lietuvos krikščionys demokratai”.2008 m. gegužės 17 d. “Lietuvos krikščionys demokratai” ir “Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai, tautininkai) susijungė ir įkūrė naują partiją “Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai”. Lietuvos krikščionys demokratai visuomet buvo atstovaujami Krikščionių demokratų internacionale. Nuo 1993 m. Lietuvos krikščionių demokratų partija įgijo visas narystės Europos krikščionių demokratų sąjungoje teises, o 1998 m. tapo asocijuota Europos liaudies partijos nare.
 
2009 Corpyryght © "Lietuvos krikščionys demokratai"
E-sprendimas: Dizaino Arkliukas