Apie mus

Lietuvos krikščionių demokratų politinės organizacijos ištakos siekia dar 1904 metus, kai  buvo parengta pirmoji Lietuvių krikščionių demokratų veiklos programa. 1917 m. Petrapilyje sušaukto Lietuvių seimo metu įvykusi Lietuvos krikščionių demokratų konferencija priėmė partijos programą ir išrinko centro komitetą. Krikščionys demokratai buvo viena stipriausių Petrapilio seimo grupių, gynusių Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą ir siekusių, kad iš priespaudos išsivadavusi Lietuva taptų demokratine respublika.

Krikščionys demokratai – 1918 m. vasario 16 d. Akto signatarai Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šaulys, Jonas Vailokaitis, valstybės ir visuomenės veikėjai Mykolas Krupavičius, Antanas Tumėnas, Vladas Jurgutis, Vytautas Petrulis, Leonas Bistras ir kiti labai daug nuveikė kuriant Lietuvos valstybę bei stiprinant jos demokratinius pagrindus. Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku, vėliau – Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Mūsų tapatybės ir veiklos tęstinumas

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvos Respubliką, okupantų nesunaikinta partijos dalis emigracijoje persitvarkė į Lietuvių krikščionių demokratų sąjungą, kuri tęsė Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą užsienyje, buvo viena iš Vidurio Europos krikščionių demokratų sąjungos įkūrėjų ir pasaulio Krikščionių demokratų internacionalo narė.

Lietuvos krikščionių demokratų partija buvo nenutrūkstamai atstovaujama Europos ir pasaulio Krikščionių demokratų susivienijimuose.

1990 metų sausio mėnesį įvykęs atkuriamasis Lietuvos krikščionių demokratų partijos suvažiavimas atkūrė visateisę partijos veiklą Lietuvoje.

2001 m. gegužės 12 d. Lietuvos krikščionių demokratų partija reorganizavosi ir pakeitė savo pavadinimą iš “Lietuvos krikščionių demokratų partija” į „Lietuvos krikščionys demokratai“. Lietuvoje savo veiklą vykdanti ir tarptautinį pripažinimą turinti Lietuvos krikščionių demokratų partija perėmė visateisį atstovavimą Europos krikščionių demokratų sąjungoje ir pasaulio Krikščionių demokratų internacionale. 2004 metais Lietuvai tapus visateise Europos Sąjungos nare, partija “Lietuvos krikščionys demokratai” tapo visateise Europos Liaudies partijos nare.
2007 metų gruodžio 15 d. partijos “Lietuvos krikščionys demokratai” konferencija absoliučia balsų dauguma priėmė sprendimą reorganizuoti partiją, vertybių ir tikslų bendrumo pagrindu susijungti su reorganizuojama Tėvynės  sąjunga ir įsteigti  jungtinę partiją „Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai“.

Reorganizavę savo partiją ir susijungę su reorganizuota Tėvynės sąjungą į jungtinę partiją, nuo pat pastarosios įsteigimo Lietuvos krikščionys demokratai toliau išsaugo savo organizaciją, istorinę ir idėjinę tapatybę bei nenutrūkstamai tęsia veiklą jungtinėje partijoje nauju pavidalu kaip savita  jungtinės partijos dalis – bendrija  „Lietuvos krikščionys demokratai“.
Reorganizuodamasi partija „Lietuvos krikščionys demokratai“ priėmė šią savo narių jungtinėje partijoje sudaromos atskiros bendrijos programą, užtikrinančią Lietuvos krikščionys demokratų  puoselėjamų pagrindinių vertybių ir savitų programinių nuostatų tęstinumą.