Tipinis skyrių reglamentas

I. LKD skyriai

1. LKD pagrindiniai struktūriniai padaliniai yra skyriai, sudaryti teritoriniu principu miestuose, rajonuose, savivaldybėse bei miestuose esančiose Seimo rinkimų apygardose. Skyrių sudaro ne mažiau kaip devyni LKD nariai.

2. LKD skyriai savo veikloje vadovaujasi Programa, Statutu, skyriaus valdybos reglamentu, Konferencijos, Tarybos, Valdybos, koordinacinės tarybos dokumentais. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus susirinkimas, dalyvaujant visiems skyriaus nariams arba konferencija, dalyvaujant kuopų deleguotiems atstovams. Tarp susirinkimų arba konferencijų skyriaus darbui vadovauja skyriaus valdyba.

II. LKD miestų, rajonų, savivaldybių skyrių steigimas ir funkcijos

3. LKD skyrių statusas ir pagrindinės funkcijos nustatytos Statute.

4. Partijos skyrių steigimo tvarka:
4.1. Sprendimą steigti LKD skyrių priima ir skyriaus veiklos teritoriją nustato Taryba.
4.2. Skyrių gali steigti ne mažiau kaip devyni LKD nariai, paprastai gyvenantys tame pačiame administraciniame teritoriniame vienete (mieste, rajone, savivaldybėje) ar mieste esančioje Seimo rinkimų apygardoje.
4.3. Steigiant skyrių, kurio veiklos teritorijoje gyvena mažiau kaip devyni LKD nariai, trūkstamą narių skaičių į LKD priima Valdyba.
4.4. Skyriui steigti rengiamas steigiamasis skyriaus susirinkimas, į kurį stebėtojo teisėmis kviečiami ir privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas Valdybos narys. Susirinkime gali dalyvauti LKD rėmėjai, svečiai, spaudos atstovai.
4.5. Susirinkimą pradeda Valdybos atstovas, kuris supažindina su skyriaus funkcijomis, darbo ypatumais ir steigiamojo susirinkimo pravedimo tvarka. Po to LKD nariai iš savo tarpo išsirenka posėdžio pirmininką ir sekretorių. Steigiamajame susirinkime atliekami tokie veiksmai:
4.5.1. Priimamas nutarimas steigti skyrių.
4.5.2. Paprasta balsų dauguma išrenkamas skyriaus pirmininkas.
4.5.3. Paprasta balsų dauguma išrenkama skyriaus valdyba, kurią sudaro ne mažiau kaip trys asmenys – skyriaus pirmininko pavaduotojas, iždininkas ir sekretorius.
4.5.4. Priimamas sprendimas kreiptis į Valdybą skyriaus įsteigimui patvirtinti.
4.6. Steigiamojo susirinkimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Juos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Valdybos atstovas, pasirašydamas protokole patvirtina, kad steigiamasis susirinkimas įvyko nepažeidžiant Statuto ir skyriaus reglamento reikalavimų.
4.7. Vienas steigiamojo susirinkimo protokolo egzempliorius perduodamas Valdybos atstovui, o antrasis lieka skyriuje.
4.8. Valdybos atstovas, dalyvavęs skyriaus steigiamajame susirinkime, artimiausiame Valdybos posėdyje teikia Valdybai klausimą dėl skyriaus įsteigimo patvirtinimo.
4.9. Valdyba paprasta balsų dauguma patvirtina skyriaus įsteigimo protokolą.
4.10. Valdybai patvirtinus skyriaus įsteigimą, jis registruojasi LKD vykdomajame biure
5. Skyriaus veiklos sustabdymo bei nutraukimo tvarka:
5.1. Skyriaus veikla gali būti sustabdyta Tarybos sprendimu arba Teisingumo ministerijai sustabdžius LKD veiklą..
5.2. Skyriaus veikla nutraukiama, jei Statute numatyta tvarka nutraukiama LKD veikla.

III. LKD skyriaus veiklos kryptys.

6. LKD skyrius propaguoja Partijos nuostatas bei Programą.
7. Vadovaudamasis Partijos nuostatomis, analizuoja politines, ekonomines, dorovines, socialines, teisines, kultūrines ir kitas miesto, rajono, savivaldybės problemas ir siūlo būdus joms spręsti.
8. Vadovaujantis Statutu, Programa, skyriaus reglamentu bei kitais LKD veiklą reglamentuojančiais dokumentais, parengia ir pasitvirtina savo veiklos planą. Pagal savo galimybes bei padedant LKD valdybai sprendžia skyriaus finansinius ir ūkinius klausimus.

IV. LKD skyriaus susirinkimas arba konferencija.

9. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra skyriaus susirinkimas (jis teisėtas , jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių ) arba skyriaus konferencija ( ji teisėta , jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė kuopų deleguotų atstovų).
10. Skyriaus susirinkimą arba konferenciją šaukia skyriaus valdyba ne rečiau, kaip kartą per metus. Apie susirinkimo ar konferencijos darbotvarkę, vietą ir laiką dalyviams pranešama ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Neeilinį skyriaus susirinkimą arba konferenciją turi teisę sušaukti LKD Valdyba.
11. Skyriaus susirinkimas arba konferencija:
11.1. Priima sprendimus paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Skyriaus konferencijos delegatai negali perduoti mandato ar įgalioti kitą skyriaus narį už jį balsuoti.
12. Išklauso bei įvertina skyriaus pirmininko, kontrolės komisijos ataskaitas.
13. Nustato skyriaus valdybos narių bei kontrolės komisijos narių skaičių. Gali priimti sprendimą į skyriaus valdybos narius be rinkimų kooptuoti kuopų pirmininkus.
14. Renka skyriaus pirmininką, skyriaus valdybą bei kontrolės komisiją dvejiems metams paprasta balsų dauguma. Skyriaus pirmininkas tampa išrinktu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė susirinkimo arba konferencijos delegatų. Dviems asmenims surinkus po lygiai balsų, rengiamas kitas balsavimo ratas. Išrinkus skyriaus pirmininką, renkama valdyba, po to kontrolės komisija.
15. Deleguoja skyriaus atstovus į LKD konferenciją.
16. Priima nutarimą steigti kuopas, sekcijas, specifinės veiklos grupes.

V. Skyriaus valdyba ir skyriaus pirmininkas.

17. Skyriaus darbą organizuoja skyriaus valdyba, kuriai vadovauja skyriaus pirmininkas . Skyriaus pirmininkas yra skyriaus valdybos pirmininkas.
18. Skyriaus valdyba:
18.1. Vykdo Konferencijos, Tarybos, Valdybos, koordinacinės tarybos ir skyriaus susirinkimo arba konferencijos nutarimus, koordinuoja skyriaus kuopų veiklą, vykdo LKD nario etikos kodekso priežiūrą.
18.2. Aktyviai dalyvauja miesto, rajono, savivaldybės politiniame gyvenime, pagal galimybes palaiko ryšius su miesto, rajono, savivaldybės valdžios institucijomis, žiniasklaida, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, įmonėmis, įžymiais miesto, rajono, savivaldybės žmonėmis.
18.3. Tvirtina skyriaus susirinkimo ar konferencijos vietą, laiką, kuopų atstovavimo normas, rengia darbotvarkės projektą. Atstovavimo norma skyriaus konferencijoje: vienas delegatas gali atstovauti ne daugiau kaip penkis kuopos narius.
18.4. Skyriaus valdyba iš savo narių išrenka skyriaus vicepirmininką, iždininką ir sekretorių. Šie asmenys tampa išrinkti, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė valdybos narių. Dviems LKD Tarybos nariai, priklausantys tam skyriui ,
18.5. Įvairiomis formomis bendrauja su gyventojais, periodiškai organizuoja jų priėmimus ir, pagal galimybes, padeda jiems spręsti problemas.
18.6. Rengia temines konferencijas, minėjimus, seminarus, partijos susitikimus su visuomene, įmonėmis ir kitus renginius.
18.7. Remdamasi Statutu, balsų dauguma priima į LKD naujus narius, plėtoja skyrių steigdama naujas kuopas; plečia rėmėjų ratą. Nario nepriėmus, skyriaus valdyba jam pateikia motyvuotą paaiškinimą. Iš LKD narių pašalintą asmenį po vienerių metų gali priimti LKD valdyba.
18.8. Tarybai pavedus tvirtina kandidatų rinkimams į savivaldybių tarybas sąrašą ir eiliškumą jame, organizuoja jų rinkiminę kampaniją; teikia kandidatus darbui savivaldybės institucijose.
18.9. Rekomenduoja LKD valdybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą bei Europos parlamentą ir organizuoja rinkiminę kampaniją LKD kandidatui remti.
18.10. Veda skyriaus narių bei rėmėjų apskaitą.
18.11. Taiko nuobaudas LKD nariams.
18.12. Vykdydama savo veiklą palaiko ryšius su LKD vykdomuoju biuru.
18.13. Skyriaus valdyba už savo veiklą atsiskaito savo skyriui, LKD valdybai, Tarybai.
19. Skyriaus pirmininkas:
19.1. Vadovauja skyriaus valdybos darbui, pirmininkauja jos posėdžiams.
19.2. Yra LKD tarybos narys. Negalėdamas dalyvauti Tarybos posėdyje, jis raštiškai įgalioja naudotis mandatu kitą skyriaus valdybos narį.
19.3. Atstovauja LKD skyrių valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose, oficialiuose renginiuose, vykdo kitas su pareigomis susijusias funkcijas.

VI. Skyriaus kontrolės komisija (toliau – SKK)

20. Skyriaus kontrolės komisiją dvejų metų laikotarpiui renka skyriaus susirinkimas arba konferencija.
21. SKK sudaro ne mažiau kaip trys nariai, nesantys skyriaus valdybos nariais. Išimties atveju, steigiant skyrių ir esant nedaug narių – 1 narys .
22. SKK tikrina visų skyriaus padalinių finansinę ir ūkinę veiklą ir apie ją ne rečiau kaip kartą per metus praneša skyriaus susirinkime ar konferencijoje.

VII. Skyriaus specializuotos veiklos grupės.

23. Skyriuje gali būti steigiamos specializuotos veiklos grupės, kurioms gali vadovauti tik LKD nariai. Grupių struktūrą skyriai nustato savarankiškai.
24. Skyriaus grupių funkcijos yra analogiškos LKD specializuotos veiklos grupių funkcijoms, kurios pritaikomos miesto, rajono, savivaldybės lygmeniui.
25. Skyriaus grupių vadovai palaiko ryšius su atitinkamų LKD specializuotos veiklos grupių pirmininkais, kurie teikia metodinę bei kitokią paramą.

VIII. Skyriaus sekcijos.

26. Skyriuje gali būti steigiamos LKD veikiančios sekcijos.
27. Skyriaus sekcijos veiklą nustato atitinkamos LKD sekcijos reglamentas.

IX. LKD kuopų steigimo tvarka bei jų veikla.

28. LKD skyrių kuopos steigiamos skyriaus valdybos nutarimu. Kuopos paprastai formuojamos seniūnijų arba rinkimų apylinkių principu. Kuopą galima steigti, jei ją sudaro ne mažiau kaip trys LKD nariai.
29. Kuopa steigiama tokia pačia tvarka, kaip ir LKD skyrius. Kuopos steigiamajame susirinkime dalyvauja skyriaus valdybos atstovas.
30. Kuopos įsteigimas patvirtinamas skyriaus valdybos posėdyje.
31. Kuopų, kuopų pirmininkų bei kuopų valdybų funkcijos tapačios skyrių, skyrių valdybų ir skyrių pirmininkų funkcijoms, tik kuopų lygyje.
32. Kuopai, kurioje yra išrinkta kuopos valdyba, skyriaus reglamente gali būti suteikta teisė priimti į LKD naujus narius. Tai vykdoma remiantis Statutu, kuopos valdybos balsų dauguma.
33. Kuopos turi teisę steigti specializuotos veiklos grupes bei LKD sekcijas.
34. Kuopos veikla gali būti sustabdyta skyriaus susirinkimo arba konferencijos sprendimu, Tarybos sprendimu sustabdžius LKD skyriaus veiklą arba Teisingumo ministerijai sustabdžius LKD veiklą..
35. Kuopos veikla nutraukiama, jei Statute numatyta tvarka nutraukiama LKD veikla.

LKD pirmininkas Valentinas Stundys

Patvirtinta LKD Tarybos posėdyje 2005-10-09