Koordinacinių tarybų reglamentas

I. Bendroji dalis

1. LKD apskrities (miesto) koordinacinė taryba yra partijos struktūrinis padalinys, koordinuojantis LKD skyrių, esančių Lietuvos Respublikos apskrities (miesto) teritorijoje, veiklą.
2. Koordinacinių tarybų ribas, taip pat koordinacinių tarybų pirmininkus tvirtina Taryba
3 Koordinacinė taryba savo darbe vadovaujasi LKD Statutu, LKD tarybos ir LKD valdybos nutarimais ir šiuo reglamentu.
4. Koordinacinė taryba atskaitinga LKD tarybai ir LKD valdybai. Koordinacinės tarybos veikla pradedama ir nutraukiama LKD tarybos sprendimu.
5. Koordinacinės tarybos paprastai steigiamos apskričių centruose. Jas sudaro apskrities teritorijoje esančių LKD skyrių pirmininkai. Skyriaus pirmininkas gali įgalioti jį atstovauti skyriaus valdybos narį.
6. Koordinacinės tarybos nutarimai yra privalomi vykdyti koordinacinės tarybos teritorijoje esantiems skyriams ir LKD nariams.

II. Koordinacinės tarybos funkcijos

7. Koordinacinės tarybos funkcijos:
7.1. Plėtoti ir stiprinti LKD struktūras,
7.2. Organizuoti skyrių valdybų atstovų pasitarimus, seminarus, susitikimus su LKD pirmininku, vicepirmininkais, Valdybos pirmininku ir vicepirmininkais, Valdybos nariais, sekcijų, grupių atstovais.
7.3. Užtikrinti Valdybos pirmininkui, vicepirmininkams bei Vykdomajam biurui pastovų ryšį su regiono skyriais, informuoti juos apie padėtį skyriuose, jų problemas, organizuojamus renginius.
7.4. Teikti paramą Vykdomajam biurui aprūpinant skyrius metodine medžiaga, supažindinant su Valdybos sprendimais.
8. Koordinacinė taryba sprendžia apskrities lygyje iškylančius klausimus, teikia rekomendacijas valstybės tarnautojų kandidatūroms į atitinkamas valstybines institucijas.
9. Koordinacinė taryba analizuoja apskrities (miesto) ekonomines, socialines ir kultūrines problemas ir teikia siūlymus Valdybai bei specializuotos veiklos grupėms.

III. Koordinacinės tarybos darbo organizavimas

10 . Koordinacinė taryba yra kolegialus organas, kuris sprendimus priima posėdžiuose.
11. Koordinacinės tarybos posėdis rengiamas ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Posėdžio darbotvarkės projektas Koordinacinės tarybos nariams pateikiamas ne vėliau kaip trys dienos iki posėdžio. Posėdžio dalyviai darbotvarkę gali papildyti kitais klausimais arba klausimų svarstymą atidėti.
12. Koordinacinės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Koordinacinės tarybos narių.
13. Visi Koordinacinės tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma nuo dalyvaujančių Koordinacinės tarybos narių skaičiaus. Pasiskirsčius balsams po lygiai, lemia Koordinacinės tarybos pirmininko balsas.
14. Koordinacinės tarybos rengia metinius savo veiklos planus ir teikia juos tvirtinti Valdybai. Planų vykdymo ataskaitas teikia svarstyti Valdybai ir informuoja Tarybą.
15. Koordinacinės tarybos darbui vadovauja koordinacinės tarybos pirmininkas. Jam nesant jo pareigas eina pavaduotojas.

IV. Koordinacinės tarybos pirmininkas ir pavaduotojas

16. Koordinacinė taryba iš savo narių slaptu balsavimu dvejiems metams renka koordinacinės tarybos pirmininką.
17. Išrinkus pirmininką, Koordinacinė taryba iš savo narių slaptu balsavimu dvejiems metams renka vieną ar kelis koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojus.
18. Koordinacinės tarybos pirmininkas:
18.1. organizuoja Koordinacinės tarybos veiklą;
18.2. atstovauja Koordinacinei tarybai;
18.3. pasirašo Koordinacinės tarybos priimtus dokumentus;
18.4. rengia Koordinacinės tarybos darbotvarkių projektus;
18.5. pirmininkauja Koordinacinės tarybos posėdžiams;
18.6. koordinuoja skyrių valdybų veiklą;
18.7. palaiko ryšius su skyriais ir žiniasklaida.

V. Koordinacinės tarybos sekretorius

19. Koordinacinės tarybos techninį darbą vykdo apskrities centre esantis skyrius. Koordinacinės tarybos sprendimu šiems darbams vykdyti gali būti samdomas Koordinacinės tarybos sekretorius.

LKD pirmininkas Valentinas Stundys

Patvirtinta LKD taryboje 2005-10-09