Tarybos reglamentas

1. LKD taryba

1.1. Taryba yra aukščiausias politinės partijos “Lietuvos krikščionys demokratai” struktūrinis valdymo organas tarp konferencijų. Jos šaukimo periodiškumą ir sąlygas reglamentuoja LKD statutas.
1.2. Mandatus atstovauti Taryboje gauna: LKD pirmininkas, LKD vicepirmininkai, Kontrolės komisijos, Mandatų ir etikos komisijos nariai, skyrių pirmininkai, koordinacinių tarybų pirmininkai, sekcijų pirmininkai, specializuotos veiklos grupių pirmininkai, JKD pirmininkas, jei jis yra LKD narys, ir konferencijoje išrinkti 20 asmenų.
1.3. Atstovavimo Taryboje mandatus turintys LKD nariai, išrinkti į Valdybą ar Valdybos pirmininku, lieka Valdybos nariais ar jos pirmininku ir tuo atveju, kai netenka atstovavimo Taryboje mandatų.
1.4. LKD nariai, įgalioti naudotis Tarybos mandatais, negali būti renkami Valdybos nariais ar jos pirmininku.

2. LKD tarybos funkcijos:

2.1. vykdo Konferencijos sprendimus, vadovauja LKD politikai tarp konferencijų;
2.2. išklauso LKD pirmininko, Valdybos, sekcijų, grupių pirmininkų, KD frakcijos Seime, atstovų Vyriausybėje ataskaitas, vertina jų darbą. Ataskaitos Tarybai teikiamos tolygiai kiekvienam posėdžiui per metus;
2.3. valdybos teikimu tvirtina skyrių, koordinacinių tarybų veiklos teritorines ribas, o taip pat koordinacinių tarybų, sekcijų ir grupių pirmininkus;
2.4. esant reikalui papildo Valdybos narių skaičių, nurodydami pareigas, ir iš savo narių renka Valdybos pirmininką bei Valdybą;
2.5. 2/3 Tarybos narių balsų dauguma sustabdo LKD pirmininko įgaliojimus ir ne vėliau kaip per mėnesį sukviečia neeilinę Konferenciją;
2.6. 1/2 Tarybos narių balsų dauguma atšaukia Tarybos rinktus ar tvirtintus LKD pareigūnus, taip pat atšaukia Valdybos narį iš Valdybos. Jei atšaukiama ar atsistatydina daugiau nei pusė Valdybos narių, Valdyba laikoma atstatydinta, o Taryba tame pačiame posėdyje privalo išrinkti naują Valdybą;
2.7. tvirtina Valdybos, sekcijų, grupių, tipinį skyrių, koordinacinių tarybų, kontrolės, mandatų ir etikos komisijų reglamentus;
2.8. nustato LKD kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą sąrašo sudarymo principus pagal pateiktą Valdybos projektą, svarsto ir tvirtina LKD kandidatų rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą sąrašą ir eiliškumą jame arba paveda tai atlikti Valdybai. Pagal pateiktus skyrių valdybų projektus tvirtina LKD kandidatus rinkimams į savivaldybių tarybas arba paveda tai atlikti skyriams;
2.9. nustato LKD kandidatų į Europos Parlamentą sąrašo sudarymo principus pagal pateiktą Valdybos projektą, svarsto ir tvirtina partijos kandidatų rinkimams į Europos Parlamentą sąrašą ir eiliškumą jame, sąrašo jungimą su kitų partijų kandidatų sąrašais arba paveda tai atlikti Valdybai.
2.10. tvirtina Valdybos pateiktus Konferencijos šaukimo vietos, laiko, atstovavimo normų, darbotvarkės projektus;
2.11. tvirtina Valdybos veiklos planus;
2.12. atšaukia Valdybos sprendimus, jei šie prieštarauja LKD statutui;
2.13. priima kitus, LKD nuostatas atspindinčius ir Konferencijos priskirtus Tarybos kompetencijai, nutarimus;
2.14. turi teisę panaikinti nuobaudas nubaustiems bei atstatyti narystę pašalintiems LKD nariams;
2.15. sprendžia dalyvavimo Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimuose ir referendumuose klausimą;
2.16. tvirtina LKD atstovo kandidatūrą į Vyriausiąją rinkimų komisiją;
2.17. nustato nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką.

3. Tarybos darbo organizavimas

3.1. Tarybos posėdžius organizuoja, techniškai aptarnauja, Tarybos narius registruoja LKD vykdomasis biuras.
3.2. Valdybos įgaliotas vykdomasis biuras pateikia Valdybos pritartus dokumentų projektus Tarybos nariams ne vėliau, kaip 3 dienos iki Tarybos posėdžio pradžios.
3.3. Tarybos posėdžio pradžioje registruojami Tarybos nariai ir kiti Tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas nuo to laiko, kai užregistruojama ne mažiau 1/2 Tarybos mandatus turinčių LKD narių, iki posėdžio pabaigos. Tarybos posėdžio teisėtumą patvirtina balsų skaičiavimo komisija.
3.4. Tarybos darbą pradeda LKD pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys. Posėdžio pradžioje Valdybos atsakingojo sekretoriaus siūlymu renkama balsų skaičiavimo komisija ne mažiau kaip iš 7 asmenų bei posėdžių sekretoriatas ne mažiau kaip iš 3 asmenų ir tvirtinama Tarybos darbotvarkė. Taip pat delegatai patvirtina redakcinę komisiją Tarybos dokumentams redaguoti ne mažiau kaip iš 3 asmenų. Balsų skaičiavimo komisijos, posėdžių sekretoriato ir redakcinės komisijos sudėčiai patvirtinti reikalinga 2/3 balsavusiųjų dauguma.
3.5. Tarybos nariai turi teisę siūlyti įtraukti į darbotvarkę papildomus klausimus arba išbraukti siūlomus. Jų pasiūlymai patvirtinami balsavimu. Siūlydami įtraukti klausimus į darbotvarkę, Tarybos nariai privalo nurodyti tų klausimų svarstymui siūlomą skirti laiką. Posėdžio pradžioje patvirtinus darbotvarkę, vėliau ji nebegali būti papildoma naujais klausimais.
3.6. Tarybos posėdžių darbui vadovauti ir protokoluoti Taryba tvirtina rytinio ir vakarinio posėdžių pirmininkus bei posėdžių sekretoriatą.

4. Tarybos klausimų nagrinėjimo tvarka

4.1. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus išklauso LKD pirmininko, Valdybos, sekcijų, grupių pirmininkų, KD frakcijos Seime, atstovų Vyriausybėje ataskaitas bei įvertina jų darbą. Susipažįsta su koordinacinių tarybų informacija apie metinių planų vykdymą.
4.2. LKD pirmininko ataskaitai skiriama 20 min., kitoms ataskaitoms ne daugiau 15 min.
4.3. Norintiems kalbėti Tarybos posėdyje skiriama ne daugiau 5 min., jie iš anksto registruojami posėdžio sekretoriate.
4.4. Tarybos nariai turi teisę pasisakyti kiekvienu svarstomu klausimu ar paklausti pranešėjo po vieną kartą. Pasisakymui ar paklausimui skiriama ne daugiau 2 min.
4.5. Kiekvienu svarstomu klausimu balsavimo būdu priimamas sprendimas. Balsuojama rankos pakėlimu arba biuleteniais. Balsuoja tik turintys Tarybos nario mandatą LKD nariai.
4.6. Klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo trukmę, svečių pasisakymų trukmę ir tvarką tvirtina ir koreguoja Tarybos nariai, atsižvelgdami į Valdybos pateiktą darbotvarkę arba Tarybos narių pasiūlymus. Pasibaigus numatytam klausimo svarstymo laikui, posėdžio pirmininkas turi apie tai pranešti. Jei Taryba apsisprendžia tęsti svarstymą, turi būti numatyta, kuriam laikui pratęsiamas klausimo nagrinėjimas.

5. Tarybos posėdžio pirmininkų funkcijos

5.1. Patvirtinus Tarybos posėdžio darbotvarkę ir balsų skaičiavimo komisiją, Tarybos nariai teikia ir tvirtina ne mažiau kaip dviejų Tarybos posėdžio pirmininkų kandidatūras. Vienu rytinio posėdžio pirmininku tvirtinamas ir Tarybos posėdį pradeda LKD pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys.
5.2. Posėdžio pirmininkai:
5.2.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą. Esant reikalui, gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;
5.2.2. stebi, kad būtų laikomasi Tarybos reglamento;
5.2.3. kontroliuoja, kaip savo pareigas vykdo balsų skaičiavimo komisija ir posėdžio sekretoriatas;
5.2.4. suteikia žodį Tarybos nariams ir kitiems iš anksto užsiregistravusiems arba neužsiregistravusiems Tarybos posėdžio dalyviams, jei su tuo sutinka Tarybos nariai;
5.2.5. suteikia teisę Tarybos nariams raštu pateikti siūlymus ir juos skelbia;
5.2 6. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, viršijus nustatytą laiką, įspėja kalbėtoją. Po antro įspėjimo gali kalbėtoją sustabdyti. Tarybos nariams neprieštaraujant, gali pratęsti pasisakymo laiką;
5.2.7. formuluoja klausimus balsavimui, nustato balsavimo tvarką ir pagal balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis, skelbia balsavimo rezultatus;
5.2.8. įspėja Tarybos narius, jei jie nesilaiko LKD Statuto ir Tarybos reglamento reikalavimų;
5.2.9. vadovauja diskusijų eigai, atsižvelgdami į darbotvarkėje skirtą laiką diskusijoms;
5.2.10. užtikrina kitas, normaliam Tarybos darbui reikalingas, sąlygas.

6. Valdybos pirmininko ir Valdybos rinkimas

6.1. valdybos pirmininko ir valdybos narių kandidatūrų siūlymas:
Valdybos pirmininko kandidatūras Tarybai svarstyti siūlo:
a) LKD pirmininkas;
b) Tarybos mandatą turintis LKD narys, esant ne mažesniam kaip 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių pritarimui. Pasiūlytai Valdybos pirmininko kandidatūrai iškelti Tarybos nariai balsuoja atviru balsavimu.
c) Kandidatus į Valdybos narius, nurodydami pareigas Valdyboje, iš savo tarpo siūlo Tarybos nariai, esant ne mažesniam kaip 1/10 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių pritarimui. LKD nariai, įgalioti naudotis Tarybos mandatais, negali būti renkami Valdybos nariais ar jos pirmininku.
d) Siūlomų kandidatų skaičius bet kuriuo atveju neribojamas.
6.2. Kandidatų į LKD valdybos pirmininkus ir LKD valdybos narius sutikimas būti renkamais:
6.2.1. Asmenys, pasiūlyti Valdybos pirmininko bei Valdybos narių pareigoms, turi asmeniškai pareikšti Tarybai apie savo sutikimą būti renkamais.
6.3. Kandidatūrų į Valdybos pirmininko ir Valdybos narius svarstymas:
6.3.1. LKD skyrių, teikusių Valdybos pirmininko kandidatūras, įgalioti atstovai, Tarybos nariai, pasiūlę kandidatūras į minėtas pareigybes, o taip pat ir kandidatūras į Valdybos narius, pateikia Tarybai rekomendacijas jų pasiūlytoms kandidatūroms paremti. Rekomendacijoms pateikti skiriama: dėl Valdybos pirmininko kandidatūrų – iki 3 min., o dėl kandidatūrų į Valdybos narius – iki 1 min.
6.3.2. Kandidatams į Valdybos pirmininkus bei į Valdybos narius suteikiama teisė pristatyti savo programines nuostatas ir veiklą Valdybos nario pareigų srityje. Kandidatų pasisakymams skiriama: į Valdybos pirmininkus – iki 7 min., į Valdybos narius – iki 5 min.
6.3.3. Tarybos nariai, pageidaujantys dalyvauti diskusijose dėl siūlomų kandidatūrų, raštu pateikia atitinkamą prašymą posėdžio pirmininkui, kuriame nurodo savo pavardę, vardą ir LKD skyriaus pavadinimą. Pasisakymo trukmė – iki 1 min. Visiems pasisakymams skiriama 40 min. Po to diskusijos tęsiamos tik dėl tų kandidatūrų į Valdybą, apie kurias buvo pareikšta negatyvi nuomonė. Žodis suteikiamas tik šiuos kandidatus pasiūliusiems asmenims. Pasisakymo trukmė – iki 1 minutės. Diskusijų pabaigoje kiekvienas kandidatas turi teisę į 3 min. trukmės baigiamąjį žodį.
6.3.4. Po diskusijų kandidatai į Valdybos pirmininko pareigas ir Valdybos narius turi teisę atsisakyti būti renkamais, apie tai viešai informuodami Tarybą. Neatsisakę būti renkamais į Valdybą kandidatai įtraukiami į balsavimo biuletenius ir dalyvauja rinkimuose.
6.4. Valdybos pirmininko ir Valdybos narių rinkimų eiliškumas:
6.4.1. Valdybos pirmininko ir Valdybos narių rinkimai vyksta tokia eile. Pirmiausiai keliamos, svarstomos kandidatų Valdybos pirmininko pareigoms užimti kandidatūros ir renkamas Valdybos pirmininkas. Po to analogiška tvarka siūlomi ir renkami Valdybos nariai.
6.5. Valdybos pirmininko ir Valdybos narių rinkimų tvarka:
6.5.1. Balsavimo biuletenius Tarybos nariams išdalija balsavimo komisija. Balsavimo biuletenyje nurodoma: pareigos, į kurias renkami pasiūlyti kandidatai, kandidatų ar kandidato į renkamas pareigas vardas ir pavardė. Biuletenį Tarybos narys gauna, prieš įeidamas į slapto balsavimo kabiną pasirašęs specialiame žiniaraštyje. Balsuojama slaptai. Balsavimo biuletenį Tarybos narys užpildo kabinoje, kurioje vienu metu gali būti tik vienas Tarybos narys. Užpildytą biuletenį Tarybos narys įmeta į greta balsavimo kabinos esančią balsadėžę. Nustatytų balsavimo procedūrų laikymąsi užtikrina balsų skaičiavimo komisijos nariai. Tarybos narys, balsuojantis už pasiūlymą ar pasiūlytas kandidatūras, balsavimo biuletenyje pažymi atitinkamą pavardę ar pavardes.
6.5.2. Balsavimo biuletenis yra pripažįstamas galiojančiu, jeigu:
a) Valdybos pirmininko rinkimų biuletenyje yra pažymėta ne daugiau kaip viena pavardė;
b) Valdybos narių rinkimų biuletenyje yra pažymėta ne daugiau kaip viena pavardė į kiekvienas Valdybos nario pareigas.
6.5.3. Valdybos pirmininku išrenkamas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Tarybos narių balsų. Dalyvavusiais rinkimuose laikomi asmenys, kuriems buvo išduotas balsavimo biuletenis.
6.5.4. Jeigu pirmajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Tarybos narių balsų, vyksta antras rinkimų ratas. Jame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei į Valdybos pirmininkus yra iškeliama viena arba dvi kandidatūros, rinkimai vyksta pagal antrajam ratui nustatytas taisykles.
6.5.5. Jeigu antrajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, tada skelbiama 30 min. pertrauka, po kurios Valdybos pirmininko rinkimai rengiami iš naujo. Procedūra tęsiama iki Valdybos pirmininko išrinkimo.
6.5.6. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balsų į atskiras pareigas surinkę asmenys. Jeigu į atskiras pareigas du ar daugiau asmenų surenka vienodai balsų, Valdybos nariu tampa vyriausias amžiumi asmuo. Jei į Valdybos nario pareigas yra iškeliamas tik vienas asmuo, jis privalo surinkti daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Tarybos narių balsų. Rinkimų procedūra kartojama iki išrenkami visi Valdybos nariai.
6.5.7. Rinkimų rezultatai apiforminami balsų skaičiavimo komisijos atitinkamais protokolais. Juos pasirašo visi balsų skaičiavimo komisijos nariai ir jos pirmininkas. Protokolus tvirtina Taryba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Rinkimų protokolus kartu su užantspauduotuose vokuose esančiais balsavimo biuleteniais balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas perduoda LKD vykdomajam biurui.

7. LKD pirmininko funkcijos

LKD pirmininkas:
7.1. atstovauja politinę partiją “Lietuvos krikščionys demokratai” ir vykdo jos politiką;
7.2. vadovauja Tarybos darbui;
7.3. pasirašo LKD konferencijos ir Tarybos dokumentus;
7.4. gali šaukti Tarybos posėdžius;
7.5. pradeda Konferencijos ir Tarybos darbą;
7.6. priima operatyvius politinius sprendimus, politinius pareiškimus, atsižvelgęs į vicepirmininkų, atitinkamas pareigas einančio Valdybos nario bei Valdybos pirmininko, o jei klausimas reikalauja papildomų partijos išlaidų – ir iždininko nuomonę;

8. Tarybos dokumentų įforminimas

8.1. Tarybos dokumentams redaguoti Tarybos posėdžių metu, Tarybos nariams pritarus, sudaroma redakcinė komisija.
8.2. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolą pasirašo posėdžių pirmininkai.
8.3. Tarybos posėdžių protokolai sutvarkomi ir pasirašomi ne vėliau, kaip per dvi savaites po Tarybos posėdžio. Tarybos posėdžių protokole nurodoma Tarybos vieta ir laikas, Tarybos narių skaičius, nedalyvavusių Tarybos narių skaičius, svečių ir kviestinių asmenų skaičius.
8.4. Tarybos posėdžio protokole nurodoma posėdžių pirmininkų vardai ir pavardės, Tarybos darbotvarkė, pranešėjų bei diskusijoje dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir LKD užimamos pareigos, priimtų nutarimų sąrašas ir balsavimo rezultatai.
8.5. Prie Tarybos posėdžių protokolo pridedama Taryboje priimti dokumentai bei nutarimai, Tarybos narių ir posėdžiuose dalyvavusių svečių ir kviestinų asmenų sąrašai, pranešimai raštu, perduoti negalėjusių pasisakyti Tarybos narių siūlymai.
8.6. Tarybos priimtus dokumentus pasirašo LKD pirmininkas.
8.7. Už Taryboje priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako LKD vykdomasis biuras, kuris atsakingas ir už minėtų dokumentų saugojimą bei jų pateikimą Tarybos nariams.

9. Tarybos sprendimų priėmimas

9.1. Tarybos sprendimai ir nutarimai priimami 1/2 dalyvaujančių balsavime narių balsų dauguma.
9.2. Sprendimai priiminėjami atviru balsavimu. Tarybos nariams pageidaujant, sprendimai gali būti priimti slaptu ar vardiniu balsavimu.

10. Tarybos nutarimai

10.1. Tarybos nutarimai privalomi Valdybai, LKD skyriams, sekcijoms, grupėms, koordinacinėms taryboms ir LKD nariams.

Priimta LKD Konferencijoje 2005-06-11

LKD pirmininkas Valentinas STUNDYS