LKD Statutas

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrija Lietuvos Krikščionys Demokratai (toliau sutrumpintai – LKD bendrija) yra savarankiškas, juridinio asmens filialo teises ir savo programą turintis, struktūrinis Tėvynės Sąjungos/Lietuvos Krikščionių Demokratų padalinys, užtikrinantis istorinės partijos Lietuvos Krikščionys Demokratai vardo, tapatybės, veikos testinumą. LKD bendrija yra buvusios partijos Lietuvos Krikščionys Demokratai ir buvusios Tėvynės Sąjungos Krikščioniškųjų Demokratų frakcijos teisių ir įsipareigojimų perėmėjas ir veikia jungtiniu jų pagrindu.

2. LKD bendrija veikia kaip vientisa struktūra visoje jungtinės partijos “Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai” (toliau sutrumpintai TS-LKD) veiklos teritorijoje turėdama savo padalinius TS-LKD struktūrose, savarankiškai renkanti savo pirmininką ir valdymo organus. Atskiri LKD bendrijos padaliniai gali veikti ir užsienio šalyse.

3. LKD bendrijos teises ir pareigas, veiklos tikslus ir pagrindus nustato TS-LKD Įstatai, ir šis Statutas. Šio Statuto nuostatos, reglamentuojančios LKD bendrijos teises yra privalomos visiems TS-LKD valdymo organams. LKD bendrijos sąranga, struktūros ir jų veikla struktūriniuose TS-LKD padaliniuose grindžiama šiuo Statutu.

4. LKD bendrija paprastai turi TS-LKD Tarybos nustatytas kvotas rinkimų sąrašuose ir valdymo organuose.

5. LKD bendrijai deleguojamos reorganizuotos partijos Lietuvos Krikščionys Demokratai turėtos neturtinės teisės, tokios kaip istorinės Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos spaudos leidinių ir leidybos bei kitos, kurių perėmėja yra jungtinė partija “Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai”, išskyrus tas, kurių deleguoti LKD bendrijai kaip jungtinės partijos padaliniui negalima pagal įstatymą.

6. Jungtinės partijos “Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai” bendrija Lietuvos Krikščionys Demokratai turi savo antspaudą su bendrijos „Lietuvos Krikščionys Demokratai“ pavadinimu, savo simboliką, sąskaitą banke, nustatyti, rinkti ir savarankiškai naudoti LKD bendrijos nario mokestį.

7. Bendrijos Lietuvos Krikščionys Demokratai centrinė buveinė yra Vilniuje, Pylimo g.36/2.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR BŪDAI

1. LKD bendrijos pagrindinis tikslas – įnešti deramą savitą indėlį įgyvendinant bendrus jungtinės partijos „Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai“ tikslus, stiprinant Lietuvos valstybę ir įtvirtinant krikščioniškos moralės principais pagrįstą demokratiją; stiprinti krikščioniškųjų vertybių raišką partijos “Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai” sprendimuose, sutvirtinti vertybinį jos veiklos pamatą, diegti Lietuvos politikoje Vakarų Europos krikščionių demokratų partijų tradicijas, išlaikyti Lietuvos krikščionių demokratų partijų tradicijų tapatybės istorinį tęstinumą.

2. Siekdama savo tikslų ir įgyvendindama savo programines nuostatas, LKD bendrija:
– telkia narius, leidžia spaudą, šaukia susirinkimus ir konferencijas, rengia paskaitas, seminarus ir kitus viešo pobūdžio susibūrimus;
– skatina krikščioniškosios demokratijos idėjų sklaidą Lietuvoje, siekdama jų stipresnės išraiškos Tėvynės sąjungos programiniuose dokumentuose ir politinėje veikloje;
– šviečia LKD bendrijos ir Jungtinės partijos narius, supažindindama juos su krikščioniškuoju socialiniu mokymu, Europos liaudies partijos principais ir veikla, lietuviškos krikščioniškosios demokratijos istorine raida ir šiuolaikinėmis tendencijomis;
– palaiko aktyvų dialogą su krikščioniškomis bendruomenėmis bei krikščioniškosioms vertybėms įsipareigojusiomis visuomeninėmis organizacijomis;
– aktyviai dalyvauja įvairių TS-LKD institucijų veikloje, siekia tinkamo LKD bendrijos atstovavimo jose;
– gina šiame statute numatytas LKD bendrijos narių teises;
– palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis krikščionių demokratų organizacijomis ir fondais;
– rengia ir teikia pasiūlymus TS-LKD programiniams ir politikos dokumentams, TS-LKD frakcijos Seime teikiamiems įstatymų projektams, arba pati inicijuoja partijos dokumentų projektus;
– dalyvaudama TS-LKD veikloje, LKD bendrija turi teisę TS-LKD Taryboje ir Suvažiavime reikšti atskirąją nuomonę dėl veiksmų, priimtų programinių dokumentų ar TS-LKD organų politinių sprendimų, kurie buvo priimti neatsižvelgus į LKD bendrijos ar neatitinka LKD bendrijos vertybinių nuostatų. LKD bendrija turi teisę priimti rezoliucijas ir kitais jai aktualiais politiniais klausimais, dėl kurių TS-LKD nėra pasisakiusi arba dėl kurių LKD bendrija siūlo TS-LKD nusistatyti poziciją, ir pateikti jas TS-LKD Suvažiavimui ir Tarybai.

3. LKD bendrijos pirmininko teikiami klausimai privalomai įtraukiami į TS-LKD Tarybos ir Prezidiumo posėdžių darbotvarkes.

III. LKD BENDRIJOS NARIAI IR RĖMĖJAI

1. LKD bendrijos nariu gali būti kiekvienas TS/LKD narys, susipažinęs su LKD bendrijos Programa ir šiuo statutu, pritariantis jiems ir įsipareigojantis juos vykdyti.

2. Buvę Lietuvos Krikščionių demokratų partijos nariai ir buvę Tėvynės Sąjungos KDF nariai bendrijos LKD nariais tampa iš karto po LKD ir TS (LK) jungiamosios konferencijos, kiti TS-LKD nariai LKD bendrijos nariais tampa užpildę nustatytos formos nario registracijos anketą.

3. Narius priima TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba, nesant to skyriaus LKD bendrijos – LKD bendrijos valdyba. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba registruoja naują LKD bendrijos narį ir ne vėliau kaip po vieno mėnesio išduoda jam nustatytos formos bilietą. Nario nepriėmus, jam pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.
4. LKD bendrijos nario pareigos:

4.1. remti LKD bendrijos programą ir visus LKD bendrijos organų nutarimus, laikytis LKD bendrijos nario etikos kodekso;

4.2. ginti LKD bendrijos nuostatas, gerą vardą ir principus, skleisti krikščioniškosios demokratijos idėjas, platinti spaudą, rūpintis patraukti daugiau dorų žmonių į krikščionių demokratų eiles;

4.3. lavintis politikos dalykuose, šviestis, gerai žinoti krikščioniškosios demokratijos istoriją ir siekius, krikščioniškos moralės ir demokratijos pagrindus, aktualiausius politinio gyvenimo įvykius;

4.4. dalyvauti LKD bendrijos grupės susirinkimuose.

5. LKD bendrijos nario teisės:

5.1. dalyvauti LKD bendrijos veikloje ir gauti apie ją informaciją;

5.2. būti renkamu delegatu į LKD bendrijos konferencijas, į visus LKD bendrijos organus, struktūrinių padalinių organus;

5.3. teikti pasiūlymus Konferencijai, Tarybai, Valdybai, grupės susirinkimui, reikšti nuomonę LKD bendrijos veiklos bei veiklos būdų klausimais;

5.4. gauti LKD bendrijos paramą savo kandidatūrai rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos parlamentą ir savivaldybių tarybas, naudotis visa šio Statuto numatoma parama, privilegijomis ir lengvatomis, jeigu tam pritaria skyriaus LKD bendrijos valdyba ar LKD valdyba;

5.5. savarankiškai atstovauti LKD bendrijos politikai Lietuvoje ir užsienyje tiek per asmeniškus kontaktus, tiek per visas informacijos priemones. Tais atvejais, kai jo nuomonė skiriasi nuo LKD bendrijos politikos ir sprendimų, jis gali ją reikšti tik LKD bendrijos organų ir padalinių vidaus renginiuose. Kitais atvejais jis privalo vadovautis Konferencijos, Tarybos, Valdybos sprendimais ir nutarimais;

5.6. būdami išrinkti LR Seimo ar savivaldybių tarybų nariais, LR Seimo ar Savivaldybės tarybos statutų nustatyta tvarka, dalyvauti frakcijų veikloje, atstovaujant LKD bendrijos politiką ir įgyvendinant LKD bendrijos programą bei politinius sprendimus;

5.7. atsisakyti narystės LKD bendrijoje.

6. Nuobaudos:
6.1. Už šio Statuto, kitų LKD bendrijos dokumentų ir nutarimų nesilaikymą, atsižvelgiant į padaryto prasižengimo laipsnį, LKD bendrijos nariams taikomos nuobaudos:
– pastaba,
– įspėjimas,
– narystės LKD bendrijoje sustabdymas,
– pašalinimas iš LKD bendrijos narių,
– siūlymas šalinti iš TS/ LKD narių;
6.2. Nuobaudas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui taiko TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba, LKD bendrijos valdyba arba LKD bendrijos mandatų ir etikos komisija raštišku sprendimu;
6.3. Suinteresuotam asmeniui apskundus tokį sprendimą, LKD bendrijos Taryba gali panaikinti nuobaudą arba atstatyti narystę LKD bendrijoje.
7.Narystės netekimas ar sustabdymas:
7.1. Norėdamas išstoti iš LKD bendrijos narys per kuopos seniūną pateikia motyvuotą prašymą atitinkamo skyriaus LKD bendrijos valdybai arba LKD bendrijos valdybai;
7.2. Stabdydamas narystę LKD bendrijoje, narys motyvuotu laišku apie tai informuoja atitinkamo skyriaus LKD bendrijos valdybą arba LKD bendrijos valdybą.
7.3. Iš TS-LKD pašalinti LKD bendrijos nariai automatiškai netenka ir LKD bendrijos narystės. Narystę TS-LKD savanoriškai sustabdę bendrijos nariai gali tapti bendrijos rėmėjais.
7.4. Iš LKD bendrijos narių pašalintą asmenį po vienerių metų gali priimti LKD bendrijos valdyba.
8.Rėmėjai:
8.1. Asmenys, pritariantys LKD bendrijos Programai ir principams, bei remiantys jos tikslų įgyvendinimą, gali būti LKD bendrijos rėmėjais;
8.2. Norėdamas tapti LKD bendrijos rėmėju, asmuo privalo pateikti jo gyvenamoje teritorijoje veikiančio TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdybai:
– raštišką prašymą;
– nustatytos formos anketą;
8.2. Rėmėjai turi teisę dalyvauti LKD bendrijos narių susirinkimuose, reikšti nuomonę, teikti siūlymus, materialinę ir finansinę pagalbą, dalyvauti LKD bendrijos veikloje;
8.3. Rėmėjai neprivalo mokėti nario mokesčio;
8.4. Rėmėjus registruoja TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba;
8.5. Nutraukdamas LKD bendrijos rėmimą, asmuo motyvuotu laišku apie tai informuoja LKD bendrijos kuopos seniūną arba skyriaus LKD bendrijos valdybą.

IV.STRUKTŪRA IR ORGANAI

1. LKD bendrija veikia kaip vientisa struktūra visoje TS-LKD veiklos teritorijoje:
1.1. LKD bendrijos organai yra Konferencija, Taryba, Valdyba, Vykdomasis biuras;
1.2. LKD bendrijos struktūriniai padaliniai yra TS/LKD skyriuose veikiančios LKD bendrijos, tų skyrių LKD bendrijos kuopos, LKD bendrijos koordinacinės tarybos. LKD bendrijoje gali veikti sekcijos ir specializuotos veiklos grupės.
2. Savo veiklą LKD bendrija įgyvendina per TS-LKD skyriuose veikiančias LKD bendrijas, LKD bendrijos kuopas, kurios yra pagrindiniai LKD bendrijos struktūriniai padaliniai. TS-LKD skyrių LKD bendrijos veikia teritoriniu principu miestuose, rajonuose, savivaldybėse bei miestuose esančiose Seimo rinkimų apygardose.
3.TS/LKD skyrių LKD bendrijos pagal administracinį-teritorinį suskirstymą sudaro apskričių ir/ar miestų LKD bendrijos koordinacines tarybas.

V. LKD BENDRIJOS KONFERENCIJA

1. Konferencija yra aukščiausias LKD bendrijos organas.
2. Konferencija šaukiama Tarybos nutarimu ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Konferencijos šaukimo vietą, laiką, atstovavimo normas, darbotvarkę pateikia Valdyba ir tvirtina Taryba arba Tarybos įgaliota Valdyba.
3. Ataskaitinė rinkiminė LKD bendrijos konferencija šaukiama prieš kiekvieną TS-LKD ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą.
4. Prieš Savivaldybių tarybų, Seimo ir Europarlamento rinkimus rengiamos eilinės konferencijos, kuriose, be einamųjų klausimų, tvirtinami LKD bendrijos atstovai į TS/LKD kandidatų sąrašus.
5. LKD bendrijos pirmininko, valdybos ar ne mažiau kaip 1/3 LKD bendrijos narių iniciatyva, gali būti šaukiama neeilinė konferencija.
6. Konferencijoje su sprendžiamuoju balsu dalyvauja Tarybos nariai ir TS-LKD skyrių LKD bendrijų deleguoti LKD bendrijos nariai.
7. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 į konferenciją išrinktų delegatų.
8. LKD konferencija:
8.1. Svarsto ir nustato LKD bendrijos veiklos kryptis;
8.2. Išklauso bei įvertina LKD bendrijos pirmininko, Mandatų ir etikos komisijų ataskaitas;
8.3. Priima ir keičia LKD bendrijos Statutą ir Programą;
8.4. Dviejų metų kadencijai renka ir atšaukia LKD bendrijos pirmininką, vicepirmininkus;
8.5. Renka dalį LKD bendrijos Tarybos narių, tvirtina Konferencijos reglamentą, Tarybos reglamentą;
8.6. Dviejų metų kadencijai renka Mandatų ir etikos komisiją.
9. Statutas ir Programa priimami ar keičiami, Tarybos mandatų sąrašas tvirtinamas ne mažiau 2/3 konferencijos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Kiti Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

VI. LKD BENDRIJOS TARYBA

1. Taryba yra aukščiausias LKD bendrijos organas tarp Konferencijų.
2. Mandatus atstovauti Taryboje gauna: LKD bendrijos pirmininkas, LKD bendrijos vicepirmininkai, TS-LKD skyrių LKD bendrijos pirmininkai, sekcijų ir specializuotos veiklos grupių pirmininkai, koordinacinių tarybų pirmininkai, Mandatų ir etikos komisijos nariai, JKDO pirmininkas, jei jis yra LKD bendrijos narys ir konferencijoje išrinkti 20 40 asmenų.
3. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. Taryba priima sprendimus ir nutarimus 1/2 dalyvaujančių balsavime narių balsų dauguma.
4. Tarybos posėdį šaukia Valdyba ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdį gali sušaukti ir LKD bendrijos pirmininkas arba 1/3 Tarybos narių. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdybos pirmininkui, sekcijos pirmininkui, specializuotos veiklos grupės pirmininkui, negalint dalyvauti Tarybos posėdyje, jis raštiškai įgalioja naudotis mandatu kitą valdybos, sekcijos, grupės narį.
5. LKD bendrijos taryba:
5.1. vykdo Konferencijos sprendimus, vadovauja LKD bendrijos politikai tarp konferencijų;
5.2. išklauso LKD bendrijos pirmininko, sekcijų, specializuotų grupių pirmininkų bei LKD bendrijos narių, dirbančių TS-LKD frakcijoje Seime, atstovų Vyriausybėje ataskaitas, vertina jų darbą;
5.3. Valdybos teikimu tvirtina koordinacinių tarybų veiklos teritorines ribas, o taip pat koordinacinių tarybų, sekcijų bei specializuotų grupių pirmininkus;
5.4. iš LKD narių dvejiems metams renka 22 LKD valdybos narius, esant reikalui, papildo LKD valdybos narių skaičių;
5.6. esant atitinkamoms aplinkybėms, atšaukia Tarybos rinktus ar tvirtintus LKD bendrijos pareigūnus ar Valdybos narius iš Valdybos, jeigu tam pritaria ne mažiau 1/2 LKD bendrijos Tarybos narių;
5.7. 2/3 Tarybos narių balsų dauguma sustabdo LKD bendrijos pirmininko, LKD bendrijos vicepirmininkų įgaliojimus ir ne vėliau kaip per mėnesį sukviečia neeilinę LKD bendrijos konferenciją;
5.8. svarsto ir teikia siūlymus TS-LKD tarybai dėl TS-LKD programos ir rinkiminių TS-LKD programų tobulinimo ir papildymų.
5.9. tvirtina LKD bendrijos valdybos, koordinacinių tarybų, sekcijų, specializuotų grupių, tipinį TS-LKD skyrių LKD bendrijų, Mandatų ir etikos komisijų reglamentus;
5.13. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl TS/LKD atstovo į Vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatūros;
5.10. gali nustatyti LKD bendrijos nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;
5.15. svarsto Valdybos nario atitikimą pareigoms, jei to pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 Valdybos arba ne mažiau kaip 1/5 Tarybos narių;
5.11. atšaukusi LKD bendrijos valdybą ar atsistatydinus daugiau nei pusei Valdybos narių, artimiausiame posėdyje privalo išrinkti naują Valdybą;
5.12. svarsto sprendimus ir teikia siūlymus TS-LKD Tarybai dėl koalicijų sudarymo ir TS-LKD bendradarbiavimo su kitomis partijomis rinkimuose ir po jų.

VII. LKD bendrijos pirmininkas

1. LKD bendrijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuris atstovauja LKD bendrijai, išskyrus LKD bendrijos statute numatytus atvejus, ir vykdo jos politiką, vadovauja Valdybos, Tarybos darbui; pasirašo LKD bendrijos konferencijos, Tarybos ir Valdybos dokumentus, atstovauja Valdybai, kviečia LKD bendrijos valdybos posėdžius, teikia Tarybai ir Konferencijai Valdybos veiklos ataskaitas.
2. LKD bendrijos pirmininkas ir valdyba atsako už LKD bendrijos ūkinę – finansinę veiklą ir veiklos organizavimą.
3. LKD bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Programa, Statutu, Tarybos ir Valdybos reglamentu, Konferencijos, Tarybos, Valdybos sprendimais.
4. LKD bendrijos pirmininkas ir vicepirmininkai, o jei klausimas reikalauja papildomų partijos išlaidų – ir iždininkas, priima operatyvius politinius sprendimus, politinius pareiškimus.
5. LKD bendrijos pirmininkui nesant, jo teikimu, jį pavaduoja vienas vicepirmininkas.
6. LKD bendrijos pirmininkui atsistatydinus, per tris mėnesius turi būti išrinktas naujas Pirmininkas.

VIII. Mandatų ir etikos komisija

1. Mandatų ir etikos komisiją sudaro LKD bendrijos konferencijoje išrinkti devyni nariai.
2. Mandatų ir etikos komisija:
2.1 iš savo narių tarpo renka komisijos pirmininką, kuris organizuoja komisijos darbą.
2.2 nagrinėja ir sprendžia konfliktus tarp LKD bendrijos narių, LKD bendrijos struktūrinių padalinių, LKD bendrijos organų;
2.3 nagrinėja ir sprendžia situacijas, susijusias su atskirų LKD bendrijos narių, grupių seniūnų nesąžiningumu, Statuto laužymu, disciplinos ir LKD bendrijos drausmės nesilaikymu, LKD bendrijos organų sprendimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ar kitokia netinkama veikla. Siūlo Tarybai ar Valdybai taikyti nuobaudas;
2.4 vykdo LKD bendrijos nario etikos kodekso priežiūrą;
2.5 nagrinėja ir sprendžia atvejus, kai atskiri LKD bendrijos nariai kreipiasi, norėdami apginti savo garbę ir orumą;
2.6 sprendžia teisėto atstovavimo klausimus;
2.7 teikia ataskaitą Konferencijai apie komisijos veiklą, informuoja Tarybą, Valdybą apie komisijos sprendimus.
2.8 Komisija, gavusi kreipimąsi į ją, atsakymą pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius.

IX. LKD bendrijos valdyba

1. LKD bendrijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris:
1.1. vadovaudamasi Programa, Statutu, Konferencijos ir Tarybos nutarimais bei Valdybos reglamentu organizuoja politinį LKD bendrijos darbą, priima politinius sprendimus, pareiškimus ir pateikia partijos Vykdomajam biurui juos skelbti visuomenei ar kitaip vykdyti;
1.2. priima sprendimus dėl LKD bendrijos dalyvavimo projektuose ir programose;
1.3. atstovauja LKD bendriją valstybinės valdžios institucijose;
1.4. palaiko santykį su Lietuvos bei užsienio valstybių politinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, kitų šalių krikščionimis demokratais bei tarptautinėmis organizacijomis arba paveda tai atlikti Vykdomajam biurui;
1.5. LKD bendrijos pirmininkas ir valdyba atsako už LKD bendrijos ūkinę – finansinę veiklą ir veiklos organizavimą;
1.6. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
1.7. rengia ir teikia tvirtinti Tarybai pajamų ir išlaidų metinės sąmatos projektą bei metinę finansinę ataskaitą;
1.8. vykdo LKD bendrijos nario etikos kodekso priežiūrą;
1.9. inicijuoja ir organizuoja LKD bendrijos programos, statuto ir kitų strateginių dokumentų periodišką atnaujinimą arba rengimą; LKD bendrijos programa paprastai atnaujinama kartą per metus;
1.10. pagal TS-LKD skyrių LKD bendrijų valdybų pateiktus projektus tvirtina LKD bendrijos kandidatus rinkimams į savivaldybių tarybas arba paveda tai atlikti TS-LKD skyrių LKD bendrijos valdyboms;
1.11 sprendžia LKD bendrijos narių dalyvavimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimuose ir referendumuose klausimą;
1.12 nustato LKD bendrijos kandidatų į LR Seimą sąrašo sudarymo principus, svarsto ir LKD bendrijos kandidatų rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą sąrašą ir eiliškumą;
1.13 nustato LKD bendrijos kandidatų į Europos Parlamentą sąrašo sudarymo principus, svarsto LKD bendrijos kandidatų rinkimams į Europos Parlamentą sąrašą ir eiliškumą jame;
1.14. Teikia siūlymus TS-LKD tarybai dėl LKD bendrijos kvotų TS-LKD rinkimų sąrašuose ir valdymo organuose.
2. LKD bendrijos valdybą sudaro partijos pirmininkas, pirmasis vicepirmininkas, vicepirmininkai bei 22 rinkti taryboje nariai. Valdyba iš savo narių privalomai renka iždininką ir partijos atsakingąjį sekretorių.
3. Valdybos nutarimai yra privalomi partijos skyriams, koordinacinėms taryboms, sekcijoms, specializuotoms grupėms ir partijos nariams.
4. Valdyba teikia Tarybai tvirtinti koordinacinių tarybų veiklos teritorines ribas, koordinacinių tarybų, sekcijų ir grupių pirminikus, skiria ir atleidžia LKD bendrijos leidinių vyr. Redaktorius, svarsto ir teikia LKD bendrijos kandidatus į valstybės valdymo institucijas.
5. Valdyba teikia Tarybai LKD bendrijos kandidatų į LR Seimą ir Europos Parlamentą sąrašo sudarymo principų projektą. Pagal pateiktas skyrių rekomendacijas, taip pat ir savo nuožiūra svarsto ir siūlo LKD bendrijos kandidatų rinkimuose į LR Seimą ir Europos Parlamentą sąrašą bei eiliškumą jame. projektą, ir teikia jį Tarybai tvirtinti, arba tvirtina pati, jeigu Taryba yra suteikusi tokius įgaliojimus. Kelia ir teikia Tarybai Tvirtintia LKD bendrijos kandidatus rinkimuose į LR Seimą vienmandatėse apygardose, arba tvirtina pati, jeigu Taryba yra suteikusi tokius įgaliojimus.
6. Valdyba ne rečiau kaip du kartus per mėnesį kartą į mėnesį renkasi posėdžiams. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
9. Valdybos narys privalo siūlyti Valdybai politinius sprendimus. Jei politinį sprendimą būtina skubiai priimti, Valdybos narys kreipiasi į LKD bendrijos pirmininką. Politinius sprendimus Valdybos narys rengia savarankiškai arba kartu su kitais Valdybos nariais.
10. Valdyba sudaro LKD bendrijos vykdomąjį biurą, kurio sudėtį ir pareigas nustato Valdybos tvirtinamas Vykdomojo biuro reglamentas.
11. Svarsto ir teikia siūlymus dėl TS-LKD rinkimų atributikos.

12. Priima sprendimus dėl LKD bendrijos sekcijų ir specializuotų grupių registravimo ir jų panaikinimo.
13. LKD bendrijos Konferencijai paprasta balsų dauguma pareiškus Valdybai nepasitikėjimą, ji privalo atsistatydinti.
14. LKD bendrijos valdyba lakoma atsistatydinusia atsistatydinus 2/3 jos narių.

X. KOORDINACINĖ TARYBA

1. Apskrities (miesto) koordinacinė taryba yra LKD bendrijos struktūrinis padalinys, koordinuojantis TS/LKD skyrių LKD bendrijų, esančių apskrities (miesto) teritorijoje, veiklą.
2. Koordinacinė taryba savo veikloje vadovaujasi LKD bendrijos statutu, koordinacinės tarybos reglamentu, Konferencijos, Tarybos, Valdybos sprendimais ir nutarimais.
3. Koordinacinė taryba yra struktūrinis padalinys, kurį sudaro apskrities (miesto) teritorijoje esančių TS/LKD skyrių LKD bendrijų pirmininkai arba jų įgalioti nariai. Koordinacinės tarybos pirmininką Valdybos teikimu dvejiems metams skiria Taryba.
4. Koordinacinė taryba rengia metinius savo veiklos planus. Informaciją apie jų vykdymą teikia Tarybai.
5. Koordinacinės tarybos steigiamos ir jų veikla nutraukiama LKD bendrijos Tarybos sprendimu.

XI. TS-LKD SKYRIAUS LKD BENDRIJA

1. LKD bendrijos pagrindiniai struktūriniai padaliniai yra TS-LKD skyriuose veikiančios LKD bendrijos, kurias sudaro ne mažiau, kaip devyni nariai.
2. Skyriaus LKD bendrija savo veikloje vadovaujasi LKD bendrijos programa ir Statutu, TS-LKD statutu, TS-LKD skyriaus statutu, TS-LKD skyriaus LKD bendrijos statutu.
3. TS-KD skyriaus LKD bendrijos darbą organizuoja valdyba, kuriai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininkas ir valdyba išrenkami susirinkime ar konferencijoje dvejiems metams.
4. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos susirinkimas ar konferencija šaukiama valdybos ne rečiau kaip kartą per metus. Valdyba turi teisę sušaukti neeilinį susirinkimą ar konferenciją. Susirinkime ar konferencijoje kviečiami dalyvauti LKD bendrijos rėmėjai.
5. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba vykdo LKD bendrijos Konferencijos, Tarybos, Valdybos nutarimus, koordinuoja LKD bendrijos kuopų veiklą, tvirtina TS-LKD skyriaus LKD bendrijos statutą, vykdo Etikos kodekso laikymosi priežiūrą, svarsto ir teikia LKD bendrijos kandidatus savivaldybių rinkimams, svarsto ir teikia siūlymus dėl porinkiminių koalicijų sudarymo savivaldybėse.
6. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos valdyba už savo veiklą atsiskaito skyriaus LKD bendrijos nariams, LKD bendrijos valdybai ir tarybai.
7. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos susirinkimas ar konferencija renka atstovus į LKD bendrijos konferenciją.

XII. LKD BENDRIJOS KUOPA (GRUPĖ)

1. TS-LKD skyriaus LKD bendrijos kuopos (grupės) steigiamos bei likviduojamos TS-LKD skyriaus LKD bendrijos statuto nustatyta tvarka.
2. LKD bendrijos kuopa įkuriama teritoriniu principu.
3. LKD bendrijos kuopą sudaro ne mažiau kaip trys nariai.
4. Kuopos susirinkime:
4.1. dvejiems metams išrenkama kuopos pirmininkas, valdyba;
4.2. renkami delegatai į TS-LKD skyriaus LKD bendrijos konferenciją;
4.3. kuopos susirinkime kviečiami dalyvauti rėmėjai.

XIII. LKD bendrijos vykdomasis biuras

1. LKD bendrijos vykdomasis biuras:
1.1. Įgyvendina Konferencijos, Tarybos sprendimus, organizuoja Konferencijas, Tarybos posėdžius, rengia jiems dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti Valdybai, koordinuoja organų ir struktūrinių padalinių ataskaitų teikimą Taryboje ir Konferencijoje.
1.2. LKD bendrijos pirmininko pavedimu įgyvendina operatyvius politinius sprendimus, priimtus šio Statuto numatyta tvarka.
1.3. Valdybos pavedimu skelbia visuomenei Valdybos politinius sprendimus, pareiškimus ar kitaip juos vykdo.
1.4. atsako už LKD bendrijos narių apskaitą.
1.5. Valdybai pavedus palaiko santykį su Lietuvos bei užsienio valstybių politinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, kitų šalių krikščionimis demokratais bei tarptautinėmis organizacijomis.
1.6. Rengia ir administruoja projektus ir programas, kuriuose dalyvauja LKD bendrija.
1.7. Užtikrina informacijos keitimąsi tarp LKD bendrijos struktūrinių padalinių tarpusavyje ir LKD bendrijos organų.
1.8. atstovauja LKD bendriją teismuose.
2. Vykdomojo biurui darbui vadovauja Atsakingasis sekretorius.
3. Vykdomojo biuro pareigybes ir struktūrą tvirtina valdyba.
4. Vykdomojo biuro darbuotojų atlyginimų dydį nustato Valdyba.
5. Vykdomojo biuro nariai tvirtinami bei darbuotojai priimami ir atleidžiami LKD bendrijos valdybos sprendimu.

XIV. LKD BENDRIJOS NUOSAVYBĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

1. LKD bendrija turi:
1.1. savo sąskaitą banke ir antspaudą;
1.2. teisę disponuoti turtu.
2. TS-LKD skyrių LKD bendrijos ir sekcijos nustatyta tvarka gali turėti:
2.1. savo sąskaitas banke ir antspaudą;
2.2. teisę naudoti turtą;
2.3. prievolę atsakyti už savo ūkinę-finansinę veiklą.
3. LKD bendrijos lėšas sudaro:
3.1. stojamasis mokestis;
3.2. metinis nario mokestis;
3.3. lėšos, gautos iš įstatymais leidžiamos veiklos;
3.4. aukos;
3.5. tarptautinių organizacijų dotacijos (parama);
3.6. Lietuvos Respublikoje registruotų bankų paskolos;
3.7. kitos įstatymais nedraudžiamos lėšos.
4. LKD bendrijos lėšų tvarkymas:
4.1. TS-LKD skyrių LKD bendrijos ir sekcijos įstatymo numatytais atvejais ir nustatyta tvarka sumoka mokesčius į biudžetą;
4.2. TS-LKD skyrių LKD bendrijoms ir sekcijoms paliekamos visos jų gautos aukos;
4.3. likusios lėšos naudojamos ir paskirstomos pagal LKD bendrijos tarybos nustatytą tvarką;
4.4. TS-LKD skyrių LKD bendrijos ir sekcijos iki vasario 1 d. pateikia LKD bendrijos iždininkui praėjusių kalendorinių metų finansinės veiklos, LKD bendrijos valdybos patvirtintos formos, ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas.
5. LKD bendrija savo lėšas naudoja:
5.1. ūkinėms ir kultūrinėms išlaidoms;
5.2. leidybai;
5.3. LKD bendrijos siunčiamų asmenų komandiruotėms apmokėti;
5.4. konferencijų ir kitų renginių išlaidoms;
5.5. finansiškai remti LKD bendrijos kandidatus TS-LKD politinėse kampanijose.
5.6. kitiems reikalams, išplaukiantiems iš šio Statuto.

XV. LKD bendrijos simbolika

1. Emblema: Apvalaus gaublys su Trimis kryžiais, Gedimino stulpais ir užrašu „LKD“. Emblemos spalvos – mėlyna, geltona ir balta.
2. Ženklelis.
3. Vėliava.

XVI. VEIKLOS PABAIGA

1. LKD bendrija naikinama, šiais atvejais:
1.1. kai bendrijoje nebelieka 100 narių;
1.2. LKD bendrijos konferencijai nusprendus panaikinti bendriją ir šį patvirtinus sprendimą TS-LKD Suvažiavime.
1.3.Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
1.4. Nutraukus LKD bendrijos veiklą, LKD bendrijos sudaroma likvidavimo komisija, kuri sprendžia lėšų ir turto panaudojimo klausimus įstatymų nustatyta tvarka.