Konferencijos reglamentas

1. LKD konferencijos organizavimas.

1.1 LKD konferencija yra aukščiausias LKD struktūrinis valdymo organas, kurio šaukimo periodiškumą ir sąlygas reglamentuoja LKD Statutas. Konferencija šaukiama Tarybos nutarimu ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Konferencijos šaukimo vietą, laiką, atstovavimo normas, darbotvarkę pateikia Valdyba ir tvirtina Taryba arba Tarybos įgaliota Valdyba.
1.2. LKD konferencijas organizuoja, techniškai aptarnauja, Konferencijos delegatus ir svečius registruoja LKD vykdomasis biuras.
1.3. LKD valdybos įgaliotas LKD vykdomasis biuras pateikia LKD tarybos patvirtintus arba LKD tarybos įgaliotos LKD valdybos patvirtintus Konferencijos dokumentų projektus Konferencijos delegatams ne vėliau kaip 3 dienos iki Konferencijos darbo pradžios.
1.4. Konferencijos pradžioje registruojami Konferencijos delegatai ir kiti Konferencijoje dalyvaujantys asmenys. Konferencijos posėdžio teisėtumą patvirtina Konferencija, remdamasi Mandatų ir etikos komisijos protokolu. Konferencija teisėta, jei joje užsiregistruoja ne mažiau kaip 1/2 į Konferenciją išrinktų delegatų.
1.5. Konferencijos darbą pradeda LKD pirmininkas, kurio siūlymu renkama Balsų skaičiavimo komisija ne mažiau kaip iš 12 asmenų bei Konferencijos sekretoriatas ne mažiau kaip iš 3 asmenų. Taip pat delegatai patvirtina Redakcinę komisiją Konferencijos dokumentams redaguoti ne mažiau kaip iš 3 asmenų.
1.6. Konferencija tvirtina Konferencijos darbotvarkę.
1.7. Konferencijos delegatai turi teisę siūlyti įtraukti į darbotvarkę papildomus klausimus arba išbraukti siūlomus. Jų pasiūlymai patvirtinami balsavimu.
1.8. Konferencijos posėdžių darbui vadovauti Konferencija tvirtina posėdžių pirmininkus

2. Konferencijos klausimų nagrinėjimo tvarka.

2.1. Konferencija paeiliui išklauso LKD pirmininko, LKD valdybos, Kontrolės, Mandatų ir etikos komisijų ataskaitas bei įvertina jų darbą.
2.2. LKD pirmininko ir LKD valdybos ataskaitoms skiriama po 20 min., Kontrolės ir Mandatų ir etikos komisijų ataskaitoms – po 10 min.
2.3. Norintiems kalbėti Konferencijoje skiriama ne daugiau 5 min., jie iš anksto registruojami posėdžių sekretoriate.
2.4. Konferencijos delegatai turi teisę pasisakyti kiekvienu svarstomu klausimu ar paklausti pranešėjo po vieną kartą. Pasisakymui ar paklausimui skiriama ne daugiau 2 min.
2.5. Kiekvienu svarstomu klausimu balsavimo būdu priimamas sprendimas. Balsuojama rankos pakėlimu arba biuleteniais. Balsuoja tik Konferencijos delegatai.
2.6. Klausimų svarstymo, pasisakymų ir sprendimų priėmimo trukmę, Konferencijos svečių pasisakymų trukmę ir tvarką tvirtina ir koreguoja Konferencijos delegatai, atsižvelgdami į darbotvarkę arba Konferencijos delegatų pasiūlymus. Pasibaigus numatytam klausimo svarstymo laikui, posėdžio pirmininkas turi apie tai pranešti. Jei Konferencija apsisprendžia tęsti svarstymą, turi būti numatyta, kuriam laikui pratęsiamas klausimo nagrinėjimas.

3. Konferencijos posėdžio pirmininkų funkcijos.

3.1. Patvirtinus Konferencijos darbotvarkę ir Balsų skaičiavimo komisiją, delegatai teikia Konferencijos posėdžio pirmininkus tvirtinti Konferencijai.
3.2. Posėdžio pirmininkai:
3.2.1. Skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą.
3.2.2. Esant reikalui, gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką.
3.2.3. Tikrina kvorumą.
3.2.4. Stebi, laikomasi Konferencijos reglamento.
3.2.5. Kontroliuoja, kaip savo pareigas vykdo Balsų skaičiavimo komisija ir posėdžio sekretoriatas.
3.2.6. Suteikia žodį Konferencijos delegatams ir kitiems iš anksto užsiregistravusiems arba neužsiregistravusiems Konferencijos dalyviams, jei su tuo sutinka Konferencijos delegatai.
3.2.7. Paskelbia Konferencijos delegatų raštu pateiktus siūlymus.
3.2.8. Kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, viršijus nustatytą laiką, įspėja kalbėtoją. Po antro įspėjimo gali kalbėtoją sustabdyti. Konferencijos delegatams neprieštaraujant, gali pratęsti pasisakymo laiką.
3.2.9. Formuluoja klausimus balsavimui ir pagal Balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis, skelbia balsavimo rezultatus.
3.2.10. Įspėja Konferencijos delegatus, jei jie nesilaiko LKD Statuto ir Konferencijos reglamento reikalavimų.
3.2.11. Vadovauja diskusijų eigai, atsižvelgdami į darbotvarkėje skirtą laiką diskusijoms.
3.2.12. Užtikrina kitas, normaliam Konferencijos darbui reikalingas, sąlygas.

4. Kontrolės ir Mandatų ir etikos komisijų rinkimas.

4.1. Kontrolės komisija renkama balsuojant iš 7 asmenų. Kontrolės komisijos nariai negali būti renkami LKD valdybos nariais.
4.2. Mandatų ir etikos komisija renkama balsuojant iš 7 asmenų. MEK nariai negali būti renkami LKD valdybos nariais.
4.3. Kontrolės bei Mandatų ir etikos komisijos dirba pagal LKD tarybos patvirtintus šių komisijų darbo reglamentus.

5. LKD tarybos narių rinkimas.

5.1. Kandidatų į Tarybos narius siūlymas.
5.1.1. Kandidatus į Tarybos narius siūlo Konferencijos delegatai raštu, nurodydami siūlomo kandidato pavardę, vardą, LKD skyrių, bei kandidatūrą siūlančio Konferencijos delegato pavardę ir vardą. Kandidatūrų, siūlomų į LKD tarybos narius, skaičius neribojamas.
5.2. Kandidatų į Tarybos narius sutikimas būti renkamu.
5.2.2. Pasiūlyti į LKD tarybą kandidatai jų pristatymo Konferencijoje metu turi žodžiu pareikšti apie savo sutikimą būti renkamu į LKD tarybą.
5.3. Kandidatų į Tarybos narius pristatymas ir svarstymas.
5.3.1. Kandidatus į LKD tarybą (abėcėlės tvarka), kartu su trumpa informacija apie siūlomus kandidatus ir juos pasiūliusius Konferencijos delegatus, pristato posėdžio pirmininkas.
5.3.2. Konferencijos delegatai, pageidaujantys dalyvauti diskusijose dėl siūlomų kandidatūrų, raštu pateikia atitinkamą prašymą posėdžio sekretoriatui, kuriame nurodo savo pavardę, vardą ir LKD skyriaus pavadinimą. Pasisakymo trukmė – iki 1 min. Visiems pasisakymams skiriama 40 min. Po to diskusijos tęsiamos tik dėl tų kandidatų į LKD tarybą, apie kuriuos buvo pareikšta negatyvi nuomonė. Žodis suteikiamas tik šiuos kandidatus pasiūliusiems asmenims. Pasisakymo trukmė – iki 1 minutės.
5.3.3. Po diskusijų kandidatai į LKD tarybos narius, atsisakantys būti renkamais, apie tai viešai informuoja Konferenciją. Neatsisakę būti renkamais į LKD tarybą kandidatai įtraukiami į balsavimo biuletenius ir dalyvauja rinkimuose.
5.4. LKD tarybos narių rinkimo tvarka.
5.4.1. Balsavimo biuletenius Konferencijos delegatams išdalija Balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo biuletenyje nurodoma: kandidato į LKD tarybą pavardė, vardas ir LKD skyrius. Biuletenį Konferencijos delegatas gauna, pasirašęs specialiame žiniaraštyje. Balsuojama asmeniškai. Draudžiama balsuoti už kitą asmenį arba pavesti kitam asmeniui balsuoti už save. Balsavimo metu draudžiama paveikti delegato valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą. Užpildytą biuletenį Konferencijos delegatas įmeta į balsadėžę. Nustatytų balsavimo procedūrų laikymąsi užtikrina Balsų skaičiavimo komisijos nariai. Konferencijos delegatas, balsuojantis už pasiūlymą ar pasiūlytas kandidatūras, balsavimo biuletenyje pažymi atitinkamą pavardę ar pavardes. Balsavimo biuletenis yra pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame yra pažymėta ne daugiau kaip 20 kandidatų į LKD tarybą pavardės.
5.4.2. LKD tarybos nariais išrenkami 20 daugiausiai balsų surinkusių asmenų. Jeigu du ar daugiau asmenų surenka vienodai balsų, Tarybos nariu tampa vyriausias amžiumi asmuo.
5.4.3. Rinkimų rezultatai apiforminami Balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Jį pasirašo visi Balsų skaičiavimo komisijos nariai ir jos pirmininkas. Protokolą tvirtina Konferencija atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, kai balsavusių „už” daugiau nei „prieš”. Rinkimų protokolą kartu su užantspauduotuose vokuose esančiais balsavimo biuleteniais Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas perduoda į LKD vykdomąjį biurą.

6. LKD pirmininko rinkimas.

6.1. LKD pirmininko kandidatūras Konferencijai svarstyti siūlo:
6.1.2. LKD skyrių konferencijos;
6.1.3. Konferencijos delegatas, esant ne mažesniam kaip 10 Konferencijoje registruotų delegatų pritarimui.

6.2. Kandidatų į LKD pirmininkus sutikimas būti renkamais.
6.2.1. Asmenys, pasiūlyti LKD pirmininko pareigoms, turi asmeniškai pareikšti Konferencijai apie savo sutikimą būti renkamais.

6.3. Kandidatūrų į LKD pirmininkus svarstymas.
6.3.1. LKD skyrių, teikusių LKD pirmininko kandidatūras, įgalioti atstovai, Konferencijos delegatai, pasiūlę kandidatūras į minėtas pareigybes, pateikia Konferencijai rekomendacijas jų pasiūlytoms kandidatūroms paremti. Rekomendacijoms pateikti skiriama iki 5 min.
6.3.2. Kandidatams į pirmininkus suteikiama teisė pristatyti savo programines nuostatas. Kandidatų pasisakymams skiriama iki 10 min.
6.3.3. Konferencijos delegatai, pageidaujantys dalyvauti diskusijose dėl siūlomų kandidatūrų, raštu pateikia atitinkamą prašymą posėdžio pirmininkui, kuriame nurodo savo pavardę, vardą ir LKD skyriaus pavadinimą. Pasisakymo trukmė – iki 2 min. Diskusijoms skiriama 40 min. Po to diskusijos tęsiamos tik dėl tų kandidatūrų į LKD pirmininkus, apie kurias buvo pareikšta negatyvi nuomonė. Žodis suteikiamas tik šiuos kandidatus pasiūliusiems asmenims. Pasisakymo trukmė – iki 1 minutės. Diskusijų pabaigoje kiekvienas kandidatas turi teisę į 3 min. trukmės baigiamąjį žodį.

6.4. LKD pirmininko rinkimų tvarka.
6.4.1. LKD pirmininko rinkimų procedūra yra analogiška LKD tarybos narių rinkimų procedūrai.
6.4.2. Balsavimo biuletenis yra pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame yra pažymėta ne daugiau kaip viena pavardė.
6.4.3. LKD pirmininku išrenkamas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų. Dalyvavusiais rinkimuose laikomi asmenys, kuriems buvo išduotas balsavimo biuletenis. Jeigu pirmajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų, vyksta antras rinkimų ratas. Jame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei į LKD pirmininkus yra iškeliama viena arba dvi kandidatūros, rinkimai vysta pagal antrajam ratui numatytas procedūras.
6.4.4. Jeigu antrajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka reikiamo, t.y. daugiau kaip pusės visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų skaičiaus, skelbiama 30 min. pertrauka, po kurios LKD pirmininko rinkimai rengiami iš naujo. Procedūra tęsiama iki LKD pirmininko išrinkimo.
6.4.5. Rinkimų rezultatai apiforminami Balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Jį pasirašo visi Balsų skaičiavimo komisijos nariai ir jos pirmininkas. Protokolą tvirtina Konferencija atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, kai balsavusių „už” daugiau nei „prieš”. Rinkimų protokolą kartu su užantspauduotuose vokuose esančiais balsavimo biuleteniais Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas perduoda į LKD vykdomąjį biurą.

7. LKD vicepirmininkų rinkimas.

7.1. LKD vicepirmininkų skaičiaus nustatymas.
7.1.1. Konferencija balsavimu nustato LKD vicepirmininkų skaičių.

7.2. LKD vicepirmininkų kandidatūras Konferencijai svarstyti siūlo:
7.2.1. LKD pirmininkas;
7.2.2. Konferencijos narys, esant ne mažesniam kaip 1/3 Konferencijoje registruotų delegatų pritarimui.

7.3. Kandidatų į LKD vicepirmininkus sutikimas būti renkamais.
7.3.1. Asmenys, pasiūlyti LKD vicepirmininkų pareigoms, turi asmeniškai pareikšti Konferencijai apie savo sutikimą būti renkamais.

7.4. Kandidatūrų į LKD vicepirmininkus svarstymas.
7.4.1. LKD pirmininkas ir Konferencijos delegatai, pasiūlę kandidatūras į LKD vicepirmininkus, pateikia Konferencijai rekomendacijas jų pasiūlytoms kandidatūroms paremti. Rekomendacijoms pateikti skiriama iki 5 min.
7.4.2. Kandidatams į vicepirmininkus suteikiama teisė pristatyti savo programines nuostatas. Kandidatų pasisakymams skiriama iki 5 min.
7.4.3. Konferencijos delegatai, pageidaujantys dalyvauti diskusijose dėl siūlomų kandidatūrų, raštu pateikia atitinkamą prašymą posėdžio pirmininkui, kuriame nurodo savo pavardę, vardą ir LKD skyriaus pavadinimą. Pasisakymo trukmė – iki 2 min. Diskusijoms skiriama 20 min. Po to diskusijos tęsiamos tik dėl tų kandidatūrų į LKD vicepirmininkus, apie kurias buvo pareikšta negatyvi nuomonė. Žodis suteikiamas tik šiuos kandidatus pasiūliusiems asmenims. Pasisakymo trukmė – iki 1 minutės. Diskusijų pabaigoje kiekvienas kandidatas turi teisę į 3 min. trukmės baigiamąjį žodį.

7.5. LKD vicepirmininkų rinkimų tvarka.
7.5.1. LKD vicepirmininkų rinkimų procedūra yra analogiška LKD tarybos narių rinkimų procedūrai.
7.5.2. Balsavimo biuletenis yra pripažįstamas galiojančiu, jeigu jame yra pažymėta ne daugiau pavardžių, nei yra renkama vicepirmininkų.
7.5.3. LKD vicepirmininkais išrenkami asmenys, surinkę daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų. Dalyvavusiais rinkimuose laikomi asmenys, kuriems buvo išduotas balsavimo biuletenis. Jeigu pirmajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų, vyksta antras rinkimų ratas. Jame dalyvauja daugiausiai balsų surinkę kandidatai, vienu kandidatu daugiau, nei yra renkama vicepirmininkų. Jei į LKD vicepirmininkus yra iškeliama viena arba dvi kandidatūros, rinkimai vysta pagal antrajam ratui numatytas procedūras.
7.5.4. Jeigu antrajame rinkimų rate nei viena kandidatūra nesurenka reikiamo, t.y. daugiau kaip pusės visų rinkimuose dalyvavusių Konferencijos delegatų balsų skaičiaus, skelbiama 30 min. pertrauka, po kurios LKD vicepirmininkų rinkimai rengiami iš naujo. Procedūra tęsiama iki LKD vicepirmininkų išrinkimo.
7.5.5. Rinkimų rezultatai apiforminami Balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Jį pasirašo visi Balsų skaičiavimo komisijos nariai ir jos pirmininkas. Protokolą tvirtina Konferencija atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, kai balsavusių „už” daugiau nei „prieš”. Rinkimų protokolą kartu su užantspauduotuose vokuose esančiais balsavimo biuleteniais Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas perduoda į LKD vykdomąjį biurą.

8. Konferencijos dokumentų įforminimas.

8.1. Konferencijos dokumentams redaguoti Konferencijos posėdžiu metu, delegatams pritarus, sudaroma Redakcinė komisija.
8.2. Konferencijos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolą pasirašo Konferencijos sekretoriato pirmininkas ir posėdžių pirmininkai.
8.3. Konferencijos posėdžių protokolai sutvarkomi ir pasirašomi ne vėliau kaip per dvi savaites po Konferencijos.
8.4. Konferencijos posėdžių protokole nurodoma Konferencijos vieta ir laikas, Konferencijos mandatus gavusių delegatų skaičius, nedalyvavusių delegatų skaičius, svečių ir kviestų asmenų skaičius.
8.5. Konferencijos protokole nurodoma posėdžių pirmininkų vardai ir pavardės, Konferencijos darbotvarkė, pranešėjų bei diskusijoje dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir partijoje užimamos pareigos, priimtų nutarimų sąrašas ir balsavimo rezultatai.
8.6. Prie Konferencijos posėdžių protokolo pridedama Konferencijoje priimti dokumentai bei nutarimai, Konferencijos delegatų ir posėdžiuose dalyvavusių svečių ir kviestų asmenų sąrašai, pranešimai, raštu perduoti negalėjusių pasisakyti Konferencijos delegatų siūlymai.
8.7. Konferencijoje priimtus dokumentus pasirašo LKD pirmininkas.
8.8. Už Konferencijoje priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako LKD vykdomasis biuras, kuris atsakingas ir už minėtų dokumentų saugojimą bei jų pateikimą Konferencijos delegatams.

9. Konferencijos sprendimų priėmimas.

9.1. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
9.2. LKD veikla nutraukiama, LKD Statutas ir Programa priimami ir keičiami bei LKD konferencijos mandatų sąrašas tvirtinamas 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
9.3. Sprendimai priimami atviru balsavimu. Konferencijos delegatams pageidaujant, sprendimai gali būti priimti slaptu ar vardiniu balsavimu.

10. Konferencijos nutarimai.

Konferencijos nutarimai privalomi Tarybai, Valdybai, LKD skyriams, sekcijoms, grupėms, koordinacinėms taryboms ir LKD nariams.

Priimta LKD Konferencijoje 2005-06-11

LKD pirmininkas Valentinas STUNDYS