Mandatų ir etikos komisijos reglamentas

I.Bendroji dalis.

1. Mandatų ir etikos komisija (toliau – MEK) yra LKD institucija, atskaitinga Partijos konferencijai. Savo veikloje MEKvadovaujasi partijos statutu ir šiuo reglamentu . Laikotarpyje tarp Partijos konferencijų MEK apie savo sprendimus informuoja Partijos tarybą.

II.Komisijos paskirtis

1.1 Nagrinėja ir sprendžia situacijas, susijusias su atskirų LKD narių, skyrių pirmininkų, skyrių valdybų nesąžiningumu, Statuto laužymu, disciplinos ir partinės drausmės nesilaikymu, partijos organų sprendimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ar kitokia netinkama veikla. Siūlo Tarybai ar valdybai taikyti nuobaudas;

1.2 sprendžia teisėto atstovavimo klausimus;

1.3 teikia ataskaitą Konferencijai apie komisijos veiklą, informuoja Tarybą, Valdybą apie .komisijos sprendimus;

1.4 kuopų, skyrių atstovavimo teisių tikrinimas;

1.5 konfliktų tarp Partijos institucijų arba tarp jų bei atskirų Partijos narių ir tarp  atskirų Partijos narių nagrinėjimas;

1.6 Partijos narių skundų tyrimas (anoniminiai skundai nenagrinėjami);

1.7. LKD nario etikos kodekso priežiūra;

2. MEK sudarymas, užduotys veiklai bei santykiai su kitomis LKD institucijomis, nustatyti Partijos Statute.

III. Komisijos darbo organizavimas

3. MEK iš savo narių tarpo išrenka Pirmininką ir Sekretorių.

4. MEK darbo formos yra paprasti arba išvažiuojamieji posėdžiai, skundų arba konfliktų tyrimas.

5. Paprastai MEK posėdžiai vyksta LKD centrinėje būstinėje, Vilniuje.

6. Išvažiuojamieji posėdžiai rengiami kai konflikto ar skundo nagrinėjimui būtina išklausyti keletą asmenų, arba kviesti liudyti ne Partijos narius, Partijos skyriuose arba kuopose. Skundų ar konfliktų tyrimą gali komisijos pavedimu vykdyti ir vienas komisijos na

7. MEK posėdžiai yra teisėti, kai informavus visus MEK narius juose dalyvauja daugiau negu pusė jos narių.

8. MEK sprendimus, kaip paprastai, priima konsensuso tvarka – visų dalyvaujančių narių sutarimu. Jeigu nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, tai MEK sprendimui priimami paprasta balsų dauguma, bet ne mažiau kaip keturiais MEK narių balsais. MEK mažumos nuomonė taip pat fiksuojama protokole.

9. MEK posėdžiai protokoluojami.

10. Skundą ar konfliktą tyręs MEK narys apie savo tyrimą informuoja MEK, pridėdamas rašytinę tyrimo ataskaitą.

11. MEK tyrimo ir svarstymo rezultatai ir sprendimai gali būti:

11.1. Informacija LKD valdybai, tarybai arba konferencijai.
11.2. Teikimas Partijos padaliniui arba Partijos organams Statute numatytiems sprendimams priimti.
11.3. Konfliktuojančių asmenų arba šalių taikos sutartis (susitarimas), patvirtinamas MEK protokolu.
11.4. MEK sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju privalo priimti 3 mėnesių laikotarpyje nuo kreipimosi į MEK dienos.

LKD Pirmininkas                       Valentinas Stundys


Patvirtinta 2005-10-09 Tarybos posėdyje